Laboratorium Biologii Molekularnej zostało utworzone w 2010 roku w ramach inwestycji zaplanowanych w projekcie pt.:

Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II – Priorytet 2. „Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym